Polecamy strony

 

Do Sakramentu bierzmowania 5 kwietnia 2008r. w Lublicy przystąpili:

 

Barański Kamil
Burda Łukasz
Dzwonkowska Agnieszka
Gajda Bartłomiej
Gąsior Anna
Gąsior Justyna
Hajduk Joanna
Jarecka Justyna
Kaleta Adam
Karaś Maciej
Kardaś Tomasz
Konieczny Katarzyna
Kozłowski Marcin
Kuchta Marcelina
Lejkowski Artur
Matuszewska Mariola
Pietraszek Kinga
Rączka Joanna
Sękowski Robert
Skocz Daniel
Sokołowska Karolina
Szufnara Paulina
Wachel Dariusz
Włodarczyk Mariola
Wojdyła Jacek

Chajec Grzegorz
Drzyzga Iwona
Dubiel Adrian
Fryc Bartosz
Grzesiak Szymon
Hendzel Sylwia
Jedziniak Joanna
Kolbusz Mateusz
Kotulak Kondrad
Kurcz Marta
Leśniak Jagoda
Maciejowska Paulina
Madej Kamil
Ochałek Kamil
Rak Alicja
Raś Jacek
Rączka Edyta
Rączka Mateusz
Rusztowicz Krzysiek
Salacha Magdalena
Skocz Ewelina
Wiczyński Arkadiusz
Witalis Grzegorz
Żygłowicz Justyna

 

 

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest to sakrament w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Dlatego też Ks. biskup zarządził aby sakrament ten przyjmowała młodzież Gimnazjalna (trzecie klasy drugie) po odpowiednim przygotowaniu. Do bierzmowania przystępuje młodzież w parafii w której ma stałe zamieszkanie. Jeżeli istnieją uzasadnione okoliczności Ks. proboszcz może wyrazić zgodę na bierzmowanie poza parafią zamieszkania.Przygotowanie do bierzmowania przebiega dwutorowo. 1 - katecheza w szkole do której młodzież aktualnie uczęszcza, oraz spotkania w parafii, które mają charakter katechetyczno - liturgiczny. U nas Takie spotkania już się odbywają w klasach drugich i trzecich Gimnazjum.W przygotowaniu tym chodzi nie tylko o wiedzę, jaką każdy chrześcijanin powinien posiadać ale przede wszystkim o właściwą postawę i otwarcie na działanie Ducha Świętego, którego chrześcijanin w tym sakramencie przyjmuje.Gdyby ktoś jeszcze nie był do bierzmowania z młodzieży starszej, czy nawet z dorosłych proszę o skontaktowanie się w tej sprawie ze mną. Wyjaśnię jak można się będzie indywidualnie przygotować do bierzmowania i na jakich warunkach ten sakrament przyjąć w parafii rodzinnej lub innej. 

 DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PRZYGOTOWUJE SIĘ 52 OSOBY Z KLASY III GIMNAZJUM.

PRZYKAZANIA I FORMUŁY MODLITW OBOWIAZUJĄCE PRZY EGZAMINIE DO BIERZMOWANIA

Dziesięć Przykazań Bożych
Jam jest  Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
1.   Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną
2.   Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
3.   Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4.   Czcij ojca swego i matkę swoją.
5.   Nie zabijaj.
6.   Nie cudzołóż.
7.   Nie kradnij
8.   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.   Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 
Dwa przykazania miłości:
 
Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego.
 
Nowe przykazanie:
Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.
 
Anioł Pański:
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
            Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
            Zdrowaś Maryjo...
A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
            Zdrowaś Maryjo...
 
Warunki sakramentu pokuty:
1.    Rachunek sumienia.
2.    Żal za grzechy.
3.    Postanowienie poprawy.
4.    Szczera spowiedź.
5.    Zadośćuczynienie.
 
Akt wiary:
Wierzę w  Ciebie Boże żywy
w Trójcy Jedyny prawdziwy,
Wierzę, coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.
 
Akt nadziei:
            Ufam Tobie, boś Ty wierny
            Wszechmocny i miłosierny.
            Dasz mi grzechów odpuszczenie,
            Łaskę i wieczne zbawienie.
 
Akt miłości:
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko co jest stworzone.
Boś Ty dobro nieskończone.
 
            Akt żalu:
            Ach żałuję za me złości,
            Jedynie dla Twej miłości.
            Bądź miłościw mnie grzesznemu
            Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
 
Tajemnice Różańcowe
Część I - Radosna:
1.    Zwiastowanie NMP.
2.    Nawiedzenie św. Elżbiety.
3.    Narodzenie Pana Jezusa.
4.    Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5.    Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
 
Część II – Światłości:
1.       Chrzest Jezusa w Jordanie
2.       Objawienie się Jego na weselu w Kanie
3.       Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4.       Przemienienie na Górze Tabor.
5.       Ustanowienie Eucharystii będącej sakramentalnym wyrazem Misterium Paschalnego
 
Część III - Bolesna:
1.    Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2.    Biczowanie Pana Jezusa.
3.    Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4.    Droga Krzyżowa.
5.    Śmierć na krzyżu.
 
Część IV- Chwalebna:
1.    Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2.    Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3.    Zesłanie Ducha Świętego.
4.    Wniebowzięcie NMP.
5.    Ukoronowanie NMP.


Siedem grzechów głównych:
1.Pycha. 2.Chciwość. 3.Nieczystość. 4. Zazdrość 5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6.Gniew. 7.Lenistwo.
 
Grzechy cudze:
1.    Do grzechu namawiać.
2.    Grzech nakazywać.
3.    Na grzech drugich zezwalać.
4.    Innych do grzechu pobudzać.
5.    Grzech innych pochwalać.
6.    Na grzech drugich milczeć.
7.    Grzechu nie karać.
8.    W grzechu drugim pomagać.
9.    Grzechu innych bronić.
 
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
1.    Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego.
2.    Rozpaczać lub wątpić o łasce Bożej.
3.    Sprzeciwiać się uznawanej prawdzie chrześcijańskiej.
4.    Zazdrościć, albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5.    Opierać się natchnieniom Bożym.
6.    Umyślnie zaniedbywać pokutę
 
Grzechy wołające o pomstę do nieba.
1.    Umyślne zabójstwo
2.    Grzech sodomski
3.    Uciskanie wdów, ubogich i sierot.
4.    Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.
 
Uczynki miłosierne co do duszy:
1.    Grzesznych upominać.
2.    Nieumiejętnych pouczać.
3.    Wątpiącym dobrze radzić
4.    Strapionych pocieszać
5.    Krzywdy cierpliwie znosić
6.    Urazy chętnie darować
7.    Modlić się za żywych i umarłych.
 
Uczynki miłosierne co do ciała:
1.    Łaknących nakarmić.
2.    Pragnących napoić.
3.    Nagich przyodziać.
4.    Podróżnych w dom przyjąć.
5.    Więźniów pocieszać.
6.    Chorych nawiedzać.
7.    Umarłych grzebać.
 
 
Pięć przykazań kościelnych:
1.    W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2.    Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3.    Przynajmniej raz w roku, w okresie Wielkanocy, przyjąć Komunie św.
4.    Zachowywać nakazane  posty i w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
5.    Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 
Siedem sakramentów świętych.:
1.Chrzest, 2.Bierzmowanie, 3.Najświętszy Sakrament Ołtarza, 4. Pokuta, 5.Namaszczenie chorych, 6.Kapłaństwo, 7.Małżeństwo.
 
Główne Prawdy wiary:
1.    Jest jeden Bóg.
2.    Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.
3.    Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4.    Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5.    Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.    Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 
Dary Ducha Świętego.
1.Mądrość, 2.Rozum, 3.Rada, 4.Męstwo, 5.Umiejętność, 6.Pobożność, 7.Bojaźń Boża.

Owoce Ducha Świętego.
1.Miłość, 2. Radość, 3.Pokój, 4.Cierpliwość, 5.Uprzejmość, 6. Dobroć, 7. Wierność, 8. Czystość.

Trzy cnoty Boskie:
1.Wiara, 2. Nadzieja, 3.Miłość.
 
Cztery cnoty główne:
1.Roztropność,
2.Sprawiedliwość,
3.Wstrzemięźliwość,
4. Męstwo.
 

Osiem Błogosławieństw:
1.    Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem ich jest Królestwo niebieskie.
2.    Błogosławieni cisi albowiem oni posiądą ziemię.
3.    Błogosławieni którzy płaczą albowiem oni będą pocieszeni.
4.    Błogosławieni  którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni.
5.    Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6.    Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą.
7.    Błogosławieni pokój czyniący albowiem oni bęą nazwani synami Bożymi.
8.    Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości albowiem ich jest Królestwo niebieskie.
 
 
 
Spowiedź powszechna:
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
 
 
Pod Twoją Obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz  nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas wybawiać o Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
 
 
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogo­sławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, Bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmo­gący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gła­dzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
 
 Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogą­cego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wie­kami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszy­stko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Stworzycielu, Duchu przyjdź
Nawiedź dusz wiernych sobie krąg,
Niebiską Łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem sa Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyzszego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej.
I watłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałościa mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I swym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj by i Syn poznany był,
I Ciebie Jedno Tchnienie Dwóch
Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
29 stycznia 2020

(29. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12856804