Polecamy strony

Mały Katechizm

Do świąt Bożego Narodzenia dzieci powinny opanować następujące modlitwy i formuły katechizmowe:

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

 

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Aniele Boży

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

 

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

 Amen

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

 

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

Nowe przykazanie

Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.

 

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych , a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament Ołtarza.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

 

Siedem grzechów głównych

1.Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

 

 Główne prawdy wiary

1.Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierdzia względem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar rady

4. Dar męstwa

5. Dar umiejętności

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej

  

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

 

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

 

Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

Trzy cnoty Boskie
Wiara, Nadzieja, Miłość

 

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć.

Sąd Boży.

Niebo albo piekło

 

Tajemnice  Różańcowe:

Częśc I Radosna: (poniedziałek i sobota)

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panne.

Nawiedzenie świętej Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Odnalezienie Pana Jezusa  w świątyni.

 

Częśc II Światła: (czwartek)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jego  na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

 

Część III  Bolesna:  (wtorek i piątek)

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

Droga Krzyżowa.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

 

Cześć  IV Chwalebna: (środa i niedziela)

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Najświętszej  Maryi Panny.

Ukoronowanie Matki Bożej na Królową  Nieba i Ziemi.

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Wierzę w Boga,

Na dużych paciorkach (1 raz): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa-Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach (10 razy): Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Spowiedź Powszechna

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu  i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem, Moja wina, Moja wina, Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryje, zawsze dziewicę, wszystkich Aniołów i świętych i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

Pięć warunków sakramentu pokuty

1.       Rachunek sumienia

2.       Żal za grzechy

3.       Mocne postanowienie poprawy

4.       Szczera spowiedź

5.       Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Tabelka do zeszytu

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

wtorek,
28 stycznia 2020

(28. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12855497