Polecamy strony

Kalendarium Pontyfikatu Jana Pawła II

Herb Jana Pawła II

PIERWSZY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1978 – 15 października 1979)

16 października 1978
Ok. godz. 17.15 Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, przybiera imię Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra w „naszym języku włoskim”.
17 października 1978
Papież odwiedza chorego biskupa (przyszłego kardynała) Andrzeja Desku-ra w klinice Gemelli.
22 października 1978
Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat.
23 października 1978
Audiencja „pożegnalna” dla 4 tys. Polaków z kard. Wyszyńskim (prymas i papież padają przed sobą na kolana).
29 października 1978
Odwiedza sanktuarium maryjne w Mentorelli.
Październik 1978
KGB i Komitet Centralny KPZR zlecają wykonanie analiz wyboru Karola Woj-tyły na urząd papieski.
Listopad 1978
Na Litwie powstaje Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących.
5 listopada 1978
Jan Paweł II odwiedza w Asyżu i w Rzymie sanktuaria z grobami świętych patronów Włoch, Franciszka z Asyżu i Katarzyny Sieneńskiej.
12 listopada 1978
Papież Jan Paweł II obejmuje swoją rzymską katedrę, bazylikę św. Jana na Lateranie.
28 listopada 1978
Spotyka się z abpem Marcelem Lefèbvre’em, odrzucającym Sobór Waty-kański II.
20 listopada 1978
Spotyka się z kardynałem Josifem Slipym, głową prześladowanego Kościo-ła greckokatolickiego na Ukrainie.
2 grudnia 1978
Apeluje o wolność religijną dla wszystkich w 30. rocznicę proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
3 grudnia 1978
Jan Paweł II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie (par. św. Franci-szka Ksawerego w dzielnicy Garbatella).
23 grudnia 1978
Jan Paweł II wysyła kardynała Antonia Samorè jako mediatora w konflikcie granicznym w rejonie kanału Beagle między Argentyną i Chile.
29 grudnia 1978
Mianuje ks. Franciszka Macharskiego arcybiskupem krakowskim.
1 stycznia 1979
12. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Osiągniemy pokój wychowując do pokoju”.
6 stycznia 1979
Jan Paweł II udziela swemu następcy w archidiecezji krakowskiej sakry bi-skupiej (ogółem wyświęci 321 biskupów).
7 stycznia 1979
W kaplicy Sykstyńskiej inauguruje transmisję przez Radio Watykańskie niedzielnej mszy św. w języku polskim (kontynuowana we wszystkie nie-dziele i święta do początku 1997 roku), odprawiając pierwszą z nich.
24 stycznia 1979
Audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR.
25 stycznia – 1 lutego 1979
Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II poza granice Włoch – do Meksy-ku, na Dominikanę i Bahamy; w tym:
28 stycznia 1979
Wygłasza przemówienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebli w Meksyku.
25 lutego 1979
Jan Paweł II udziela ślubu córce rzymskiego zamiatacza ulic.
2 marca 1979
Papież podejmuje działanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czecho-słowacji w liście dotyczącym oporu religijnego wobec tyranii.
4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Pawła II, „Redemptor hominis”.
12 marca 1979
Audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich.
19 marca 1979
Papieski list do ukraińskiego kardynała Josipa Slipego zapowiada obchody tysiąclecia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolności religijnej.
8 kwietnia 1979
Jan Paweł II ogłasza pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wiel-ki Czwartek.
29 kwietnia 1979
Pierwsze beatyfikacje Jana Pawła II: o. Franciszka Colla OP i o. Jakuba Lavala CSSp. (W ciągu swego pontyfikatu ogłosi on 1345 błogosławionych i 483 świętych).
30 kwietnia 1979
Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje mianowany prosekretarzem (po nominacji kardynalskiej: sekretarz) stanu Stolicy Apostolskiej.
30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych kardynałów, wśród których są abp Franciszek Macharski i bp Włady-sław Rubin. (Ogółem na 9 konsystorzach mianuje 231 kardynałów i jed-nego in pectore).
2 - 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (jego druga podróż zagrani-czna) pod hasłem: „Gaude Mater Polonia”.
5 września 1979
Papież rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych poświęconych teo-logii ciała.
29 września - 8 października 1979
Trzecia papieska podróż zagraniczna, w tym:
29 września - 1 października 1979
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.
1 - 8 października 1979
Papież udaje się w swą pierwszą pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych.
2 października 1979
Jan Paweł II przemawia na 34. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.


DRUGI ROK PONTYFIKATU
(16 października 1979 – 15 października 1980)

16 października 1979
Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae” stanowi ukoronowanie Syno-du Biskupów z roku 1977.
5 listopada 1979
Papież zwołuje kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat plenarne posiedzenie konsultacyjne.
10 listopada 1979
Jan Paweł II wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza, przema-wiając do Papieskiej Akademii Nauk.
13 listopada 1979
Przywództwo radzieckie zatwierdza plan „działań przeciwko polityce Waty-kanu w stosunku do państw socjalistycznych”.
26 listopada 1979
Mahmet Ali Agca grozi, że zabije Jana Pawła II.
28 - 30 listopada 1979
4. papieska podróż zagraniczna – do Turcji; w tym:
29 - 30 listopada 1979
Jan Paweł II składa wizytę w Stambule patriarsze ekumenicznemu Dimi-triosowi I.
29 listopada 1979
List apostolski „Inter sanctos”, ogłaszający św. Franciszka patronem ekolo-gów.
15 grudnia 1979
Kongregacja Nauki Wiary oświadcza, iż ks. Hansa Künga nie można uznać za teologa katolickiego; Jan Paweł II wygłasza na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przemówienie na temat znaczenia teologii dla profety-cznego posłannictwa Kościoła.
28 grudnia 1979
Jan Paweł II mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Marię Martiniego SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.
1 stycznia 1980
13. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Prawda siłą pokoju”.
14 - 31 stycznia 1980
Partykularny Synod Biskupów dla Kościoła holenderskiego.
24 lutego 1980
List Jana Pawła II na temat Eucharystii, „Dominicae Cenae”.
5 lutego 1980
Wizyta w siedzibie Radia Watykańskiego (Palazzo Pio), w tym w redakcji sekcji polskiej.
24 - 27 marca 1980
W Rzymie zbiera się Synod ukraińskich biskupów greckokatolickich.
4 kwietnia 1980
Rozpoczęcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji „L'Osservatore Ro-mano”.
6 kwietnia 1980
Jan Paweł II pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywienia katolicyzmu.
2 - 12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki (5. papieska podróż zagra-niczna) –objęła Zair, Kongo, Kenię, Ghanę, Górną Woltę i Wybrzeże Kości Słoniowej.
30 maja - 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta pasterska papieża we Francji (6. papieska podróż zagra-niczna); w czasie niej: 2 czerwca 1980
Jan Paweł II przemawia na forum UNESCO.
30 czerwca - 12 lipca 1980
Pierwsza pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Brazylii (7. papieska podróż zagraniczna).
14 - 31 sierpnia 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej daje początek ruchowi i związkowi zawodowemu „Solidarność”.
16 - 19 sierpnia 1980
Pierwsze seminarium naukowe w Castel Gandolfo.
20 sierpnia 1980
List do kard. Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu, popierający postulaty strajkujących.
27 sierpnia 1980
Konferencja Episkopatu Polski popiera apel strajkujących o utworzenie nie-zależnych związków zawodowych.
1 września 1980
Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej skierowany do państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.
26 września - 25 października 1980
Synod Biskupów poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym; jego ukoronowaniem będzie adhortacja apostolska „Fami-liaris consortio”, ogłoszona 22 listopada 1981 roku.
12 października 1980
Dzień Rodzin – spotkanie z rodzinami z całego świata.


TRZECI ROK PONTYFIKATU
(16 października 1980 – 15 października 1981)

24 października - 10 listopada 1980
Trwa kryzys wokół rejestracji "Solidarności".
25 października 1980
Zakończenie Synodu Biskupów (zob. wyżej).
15 - 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich (8. papieska podróż zagraniczna).
30 listopada 1980
Druga encyklika Jana Pawła II, „Dives in misericordia”.
5 grudnia 1980
Rząd sowiecki wstrzymuje planowaną na 8 grudnia inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Polskę.
16 grudnia 1980
Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.
31 grudnia 1980
List apostolski „Egregiae virtutis” ogłasza Cyryla i Metodego współpatrona-mi Europy.
1 stycznia 1981
14. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność”
15-18 stycznia 1981
Ojciec Święty przyjmuje w Watykanie delegację „Solidarności”.
31 stycznia 1981
Jan Paweł II mianuje bpa Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Paryża.
16 - 27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Azji (9. papieska podróż zagranic-zna); objęła Pakistan, Filipiny, wyspę Guam (USA), Japonię i Alaskę (USA).
Marzec 1981
Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej na Jana Pawła II.
9 maja 1981
Ustanowienie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
13 maja 1981
Ok. godz. 17.
19 papież Jan Paweł II, ciężko zraniony na placu św. Piotra przez ture-ckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę, zostaje przewieziony do kliniki Gemelli i operowany.
17 maja 1981
Pierwsza po zamachu wypowiedź papieża przed niedzielną modlitwą maryj-ną; słowa przebaczenia dla zamachowca.
28 maja 1981
W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski; list do Polaków w związku z tym wydarzeniem.
31 maja 1981
Powołanie stałej 15-osobowej rady kardynałów do spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.
3 czerwca 1981
Jan Paweł II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
20 czerwca – 14 sierpnia 1981
Jan Paweł II znowu w klinice Gemelli z powodu infekcji wirusowej (5 sierpnia operowany).
7 lipca 1981
Bp Józef Glemp zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, pry-masem Polski.
22 lipca 1981
Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na dożywocie po trzydnio-wym procesie w Rzymie.
14 sierpnia 1981
Jan Paweł II opuszcza klinikę Gemelli i po uroczystości Wniebowzięcia Mat-ki Bożej udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.
5 września 1981
Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
14 września 1981
„Laborem exercens”, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła II.
25 września 1981
Oficjalny pisemny werdykt w procesie Agcy sugeruje istnienie spisku na ży-cie papieża.
5 października 1981
Jan Paweł II wyznacza osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.


CZWARTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1981 – 15 października 1982)

18 października 1981
Generał Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.
22 listopada 1981
Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” (zob. 26 września - 25 października 1980).
25 listopada 1981
Kard. Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
8 grudnia 1981
Jan Paweł II poświęca ikonę Maryi, Matki Kościoła - pierwszy wizerunek Maryjny na placu św. Piotra. List apostolski „Beata Hedvigis” ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.
12 - 13 grudnia 1981
Generał Jaruzelski ogłasza w Polsce stan wojenny i wydaje nakaz interno-wania tysięcy działaczy „Solidarności”.
18 grudnia 1981
List papieski do Jaruzelskiego nalega na położenie kresu przemocy i roz-poczęcie narodowego dialogu.
24 grudnia 1981
Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cier-piącymi, m.in. z Polską.
1 stycznia 1982
15. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój – dar Boga powierzony ludziom” potępia „fałszywy pokój” totalitaryzmu.
6 stycznia 1982
List „Caritas Christi” wzywający wszystkich biskupów z całego świata do modlitwy za Kościół w Chinach.
12 lutego 1982
Deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski, odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE.
12-19 lutego 1982
Podróż do Afryki: Nigeria, Benin, Gabon i Gwinea Równikowa (10. papieska podróż zagraniczna).
27 lutego 1982
Spotkanie prowincjałów jezuickich z Janem Pawłem.
12-15 maja 1982
Pierwsza podróż do Portugalii (11. papieska podróż zagraniczna); w tym:
13 maja 1982
Pielgrzymka do sanktuarium w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu i akt zawierzenia świata Matce Bożej.
20 maja 1982
Ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury.
Maj-czerwiec 1982
Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas trwającej od 2 kwietnia wojny o Falklandy/Malwiny:
28 maja 1982 – 2 czerwca 1982
Podróż do Wielkiej Brytanii (12. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury, spotkanie z abpem Ro-bertem Runcie I ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teolo-gicznego.
7 czerwca 1982
Spotkanie Jana Pawła II z Prezydentem Reaganem w Watykanie.
10-13 czerwca 1982
Podróż do Brazylii i Argentyny (13. papieska podróż zagraniczna).
15 czerwca 1982
Wizyta w Szwajcarii (14. papieska podróż zagraniczna); wystąpienie na fo-rum Międzynarodowej Organizacji Pracy.
26 sierpnia 1982
Papież odprawia w Castel Gandolfo transmitowaną przez Radio Watykań-skie mszę św. dla rodaków z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry (pla-nowana na ten czas pielgrzymka do Polski została przesunięta z powodu stanu wojennego).
29 sierpnia 1982
Wizyta w San Marino (15. papieska podróż zagraniczna).
3 października 1982
Zatwierdzenie kultu bł. Jana z Fiesole (Fra Angelico).
10 października 1982
Jan Paweł II kanonizuje bł. Maksymiliana Kolbego jako męczennika.


PIĄTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1982 – 15 października 1983)

31 października – 9 listopada 1982
Pierwsza podróż do Hiszpanii (16. papieska podróż zagraniczna); w tym:
9 listopada 1982
Santiago de Compostela – „Akt europejski”.
23 listopada 1982
Posiedzenie plenarne kolegium kardynalskiego.
28 listopada 1982
Jan Paweł II nadaje status prałatury personalnej Opus Dei.
1 stycznia 1983
16. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów”.
6 stycznia 1983
Bulla „Aperite portas Redemptori” ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
18-19 stycznia 1983
Konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.
25 stycznia 1983
Konstytucja apostolska „Sacrae disciplinae leges” promulgująca nowy Ko-deks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska „Divinus perfectionis magister” wprowadzająca poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
2 lutego 1983
Podczas swego drugiego konsystorza Jan Paweł II mianuje osiemnastu no-wych kardynałów; wśród nich jest abp Józef Glemp.
24 lutego 1983
Prezentacja książki André Frossarda „Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II”.
Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka związanego z papieską pielgrzymką do Nikaragui.
2-10 marca 1983
Podróż do Ameryki Środkowej trasą: Portugalia, Kostaryka, Nikaragua (gd-zie papieską homilię przerywały okrzyki klakierów), Panama, Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize, Haiti (17. papieska podróż zagraniczna).
25 marca 1983
Inauguracja Roku Świętego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
16-23 czerwca 1983
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (18. papieska podróż zagra-niczna). Odbyła się pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja” podczas stanu wojennego. Po jej części oficjalnej papież spotkał się w Doli-nie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą.
22 lipca 1983
Generał Jaruzelski oficjalnie znosi stan wojenny w Polsce.
Sierpień 1983
Pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne „Człowiek w nauce współczesnej” w Castel Gandolfo.
14-15 sierpnia 1983
Pielgrzymka do Francji – Lourdes (19. papieska podróż zagraniczna).
2 września 1983
W Rzymie rozpoczyna obrady 33. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego.
10-13 września 1983
Pierwsza podróż do Austrii – w Wiedniu „nieszpory europejskie” (20. papie-ska podróż zagraniczna).
29 września 1983
Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).
5 października 1983
Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla.


SZÓSTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1983 – 15 października 1984)

29 września-29 października 1983
Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła; prace Synodu zo-staną ukoronowane adhortacją apostolską „Reconciliatio et paenitentia”, ogłoszoną 2 grudnia 1984 roku.
22 października 1983
Ogłoszenie Karty Praw Rodziny.
31 października 1983
List papieski do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekreta-riatu jedności Chrześcijan, z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.
16 listopada 1983
Jan Paweł II przesyła osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopin-ga, prosząc o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.
27 grudnia 1983
Jan Paweł II odwiedza w rzymskim więzieniu Rebibbia Mehmeta Ali Agcę, który strzelał do niego 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra.
1 stycznia 1984
17. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój rodzi się z serca nowego”.
10 stycznia 1984
Nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.
26 stycznia 1984
Jan Paweł II mianuje Johna J. O'Connora arcybiskupem Nowego Jorku.
11 lutego 1984
„Salvifici doloris”, list apostolski o chrześcijańskim sensie cierpienia.
18 lutego 1984
Porozumienie w sprawie rewizji włoskiego konkordatu. Ogłoszenie bł. Jana z Fiesole (Fra Angelico) patronem artystów.
24 lutego 1984
powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu.
25 marca 1984
Adhortacja apostolska „Redemptionis donum” o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia. Akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Bożej Fatimskiej.
8 kwietnia 1984
Kard. Bernardin Gantin zostaje mianowany prefektem Kongregacji Bisku-pów; kardynał Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax.
20 kwietnia 1984
List apostolski „Redemptionis anno” na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych.
22 kwietnia 1984
Zakończenie Roku Świętego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
2 - 12 maja 1984
Druga papieska pielgrzymka do Azji trasą: Alaska (USA – nie zezwolono na przelot nad tertytorium ZSRR), Korea Południowa, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia (21. papieska podróż zagraniczna; w czasie niej kanonizacja 103 męczenników koreańskich, wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu).
12-17 czerwca 1984
Podróż apostolska do Szwajcarii (22. papieska podróż zagraniczna); w tym:
12 czerwca 1984
Przemówienie Jana Pawła II do Światowej Rady Kościołów w Genewie.
16-17 lipca 1984
Wyprawa narciarska w Alpy włoskie.
6 sierpnia 1984
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza „Instrukcję o niektórych aspektach «teo-logii wyzwolenia»”.
9 - 21 września 1984
Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana Pawła II do Kanady (23. papieska podróż zagraniczna).
10-13 października 1984
Podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: Dominikany, Portoryko – piel-grzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obcho-dów 500. rocznicy ewangelizacji Ameryki (24. papieska podróż zagranic-zna).


SIÓDMY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1984 – 15 października 1985)

18 października 1984
Zakończenie dzięki mediacji Stolicy Apostolskiej stuletniego sporu między Argentyną i Chile.
19 października 1984
Ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje porwany i zamordowany przez polską Służbę Bezpieczeństwa.
2 grudnia 1984
Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Reconciliatio et paeniten-tia” (zob. 29 września-29 października 1983).
4 grudnia 1984
Joaquín Navarro-Valls zostaje mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
5 grudnia 1984
Początek cyklu katechez poświęconych wyznaniu wiary Kościoła.
1 stycznia 1985
18. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój i młodzi idą razem”.
26 stycznia - 6 lutego 1985
Podróż do Ameryki Łacińskiej: Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Toba-go (25. papieska podróż zagraniczna).
11 lutego 1985
Ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdro-wia.
27 lutego 1985
Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie pró-buje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej inicjaty-wie obrony strategicznej.
11 marca 1985
Kongregacja Nauki Wiary wydaje oświadczenie w sprawie książki brazylij-skiego teologa wyzwolenia o. Leonardo Boffa „Kościół: charyzmat i wład-za”.
31 marca 1985
List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata.
29 kwietnia 1985
Zakończenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętej w 1984 roku.
11 - 21 maja 1985
Pielgrzymka pasterska do Holandii, Luksemburga i Belgii (26. papieska podróż zagraniczna) – wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybu-nału Sprawiedliwości.
25 maja 1985
Podczas swego trzeciego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu ośmiu nowych kardynałów; wśród nich są abp Henryk Gulbinowicz i abp Andrzej Deskur.
2 czerwca 1985
„Slavorum apostoli”, czwarta encyklika Jana Pawła II.
24 czerwca 1985
Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument „Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień)”.
28 czerwca 1985
W 25. rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł II oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz eku-menizmu jest „nieodwołalne”.
5 lipca 1985
W Czechosłowacji wielkie uroczystości w Welehradzie na Morawach stają się okazją do publicznego odrodzenia się katolickiego ruchu oporu.
8 - 19 sierpnia 1985
Podróż do Afryki: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Zair, Kenia, Maroko (27. papieska podróż zagranic-zna); w tym:
19 sierpnia 1985
Jan Pawłem II przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casa-blance.
8 września 1985
Podróż do Liechtensteinu przez Szwajcarię (28. papieska podróż zagranic-zna).


ÓSMY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1985 – 15 października 1986)

28 października 1985
Jan Paweł II przemawia do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Ko-mitetu Łączności z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia „Nostra aetate”, Deklaracji II Soboru Watykańskiego o stosunku Kościoła do religii nie-chrześcijańskich.
3 listopada 1985
Beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, holenderskiego męczennika obozu w Da-chau.
21 - 23 listopada 1985
Plenarne zgromadzenie kardynałów.
24 listopada - 8 grudnia 1985
Nadzwyczajny Synod Biskupów dla uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru Watykańskiego.
Listopad 1985 – luty 1986
Rewolucja „Władzy Ludu” na Filipinach obala reżim Marcosa i manifestuje nową postać teologii wyzwolenia.
1 stycznia 1986
19. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, '57schód-Zachód: jest tylko jeden pokój”.
31 stycznia - 11 lutego 1986
Jan Paweł II odwiedza po raz pierwszy Indie (29. papieska podróż zagra-niczna) – spotkanie z Matką Teresą i z Dalaj Lamą.
22 marca 1986
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza „Instrukcję o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu”.
13 kwietnia 1986
Jan Paweł II przemawia do wspólnoty żydowskiej w czasie pierwszej od cza-sów apostolskich papieskiej wizyty rzymskiej synagodze.
10 maja 1986
Ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Kościoła Katolickiego.
18 maja 1986
„Dominum et Vivificantem”, piąta encyklika Jana Pawła II.
30 czerwca 1986
Wymiana korespondencji między Janem Pawłem II, arcybiskupem Rober-tem Runcie i kard. Johannesem Willebrandsem wskazuje na poważne trud-ności w kontynuacji dialogu katolicko-anglikańskiego.
1 - 8 lipca 1986
Podróż do Ameryki Łacińskiej: Kolumbia, Saint Lucia (30. papieska podróż zagraniczna).
25 lipca 1986
Kard. Joseph Ratzinger informuje ks. Charlesa Currana, że został pozba-wiony funkcji profesora teologii katolickiej.
6 września 1986
Apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc).
1 października 1986
Dokument Kongregacji Nauki Wiary o duszpasterstwie osób homoseksual-nych.
4-7 października 1986
Trzecia papieska pielgrzymka do Francji (31. papieska podróż zagranic-zna): m.in. wizyty w Ars i Taizé; apel, by 27 października podczas Świato-wego Dnia Modlitw o Pokój (zob. niż) na całym świecie zapanował jednod-niowy rozejm.


DZIEWIĄTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1986 – 15 października 1987)

27 października 1986
Spotkanie przedstawicieli 47 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 13 religii niechrześcijańskich w Asyżu na Światowym Dniu Modlitw o Pokój.
18 listopada - 1 grudnia 1986
Najdłuższa papieska pielgrzymka prowadzi Jana Pawła II do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele (32. papieska podróż zagraniczna).
27 grudnia 1986
Papieska Komisja Iustitia et Pax wydaje dokument „W służbie wspólnocie ludzkiej: Etyczne podejście do zagadnienia długu międzynarodowego”.
1 stycznia 1987
20. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Rozwój i solidarność: dwie drogi wio-dące do pokoju”.
13 stycznia 1987
Papież Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie generała Wojciecha Jaru-zelskiego.
20 lutego 1987
Papież przyjmuje panią Muzeyyen Agcę, matkę Mehmeta Ali Agcy.
25 marca 1987
„Redemptoris Mater”, szósta encyklika Jana Pawła II.
31 marca - 13 kwietnia 1987
Papieska pielgrzymka do Urugwaju, Chile i do Argentyny – na II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires (33. papieska podróż zagraniczna).
30 kwietnia - 4 maja 1987
Podróż do Niemiec (34. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej:
1 maja 1987
Jan Paweł II beatyfikuje w Kolonii Żydówkę Edytę Stein (s. Teresę Bene-dyktę od Krzyża), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.
5 czerwca 1987
Ogłasza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.
7 czerwca 1987
Ojciec Święty inauguruje Rok Maryjny, zakończony 15 sierpnia 1988.
8 - 14 czerwca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski pod hasłem „Do końca ich umiłował”: udział w Krajowym Kongresie Eucharystycznym, beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą (35. papieska podróż zagraniczna).
25 czerwca 1987
Papieska audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima wywołuje konflikt ze światowymi przywódcami żydowskimi oraz staje się pretekstem do specjalnych konsultacji 31 sierpnia - 1 września w Rzymie i Castel Gan-dolfo.
28 czerwca 1987
Beatyfikacja Litwina abpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza.
8 - 14 lipca 1987
Jan Paweł II wędruje po Dolomitach.
10 - 21 września 1987
Papieska pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych i Kanady (36. papieska podróż zagraniczna) – m.in. spotkanie z chorymi na AIDS.
1 października 1987
Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).


DZIESIĄTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1987 – 15 października 1988)

1 - 30 października 1987
Synod Biskupów obraduje nad powołaniem i posłannictwem świeckich w Kościele i w świecie; prace Synodu zostaną podsumowane w adhortacji apo-stolskiej„ Christifideles laici” ogłoszonej 30 grudnia 1988.
3 - 7 grudnia 1987
Patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymką do Rzymu.
22 grudnia 1987
Przemówienie bożonarodzeniowe Jana Pawła II do Kurii Rzymskiej podkre-śla pierwszeństwo apostolstwa nad urzędem.
30 grudnia 1987
„Sollicitudo rei socialis”, druga encyklika społeczna Jana Pawła II.
1 stycznia 1988
21. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Wolność religijna warunkiem poko-jowego współistnienia”.
25 stycznia 1988
List apostolski „Euntes in mundum” dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.
14 lutego 1988
Orędzie milenijne Jana Pawła II do katolików ukraińskich, „Magnum Bap-tismi donum”, sławi wierność grekokatolików w obliczu prześladowań.
7 - 19 maja 1988
Pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju (37. papieska podróż zagraniczna).
21 maja 1988
W Watykanie rozpoczyna działalność schronisko dla bezdomnych „Donum Mariae”, prowadzone przez siostry misjonarki miłości.
7 czerwca 1988
Jan Paweł II pisze osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 czerwca kardynał Agostino Casaroli, który w dniach 8-14 kwietnia uczestniczy na czele dele-gacji watykańskiej w moskiewskich obchodach 1000-lecia chrztu Rusi Kijow-skiej (zainagurowanych 5 czerwca).
14 czerwca 1988
Audiencja papieska dla Dalaj Lamy.
19 czerwca 1988
Kanonizacja 117 męczenników wietnamskich.
23 - 27 czerwca 1988
Druga pielgrzymka do Austrii (38. papieska podróż zagraniczna).
28 czerwca 1988
Jan Paweł II mianuje dwudziestu czterech nowych kardynałów podczas swe-go czwartego konsystorza i ogłasza konstytucję apostolską „Pastor Bonus”, dokonującą reorganizacji Kurii Rzymskiej.
30 czerwca 1988
Abp Marcel Lefèbvre wyświęca bez zgody Stolicy Apostolskiej czterech biskupów i automatycznie ściąga na siebie ekskomunikę.
2 lipca 1988
List apostolski „Ecclesia Dei” w związku ze schizmą abpa Lefèbvre’a.
9-10 lipca 1988
Rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.
15 sierpnia 1988
List apostolski „Mulieris dignitatem” o godności i powołaniu kobiety. Zam-knięcie Roku Maryjnego.
10 - 19 września 1988
Podróż do Afryki: Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik z przy-musowym lądowaniem w stolicy RPA Johannesburgu (39. papieska podróż zagraniczna).
8- 11 października 1988
Podróż do Francji (40. papieska podróż zagraniczna), w tym:
11 października 1988
Jan Paweł II przemawia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.


JEDENASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1988 – 15 października 1989)

28 października 1988
W Rzymie Światowy Dzień Modlitw o Pokój (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata i różnych wyznań chrześcijańskich).
3 listopada 1988
Dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Kościół wobec rasizmu. W tro-sce o pogłębienie braterstwa między ludźmi”.
24 listopada 1988
Papież w swej prywatnej kaplicy w Watykanie odprawia z okazji 50-lecia sekcji polskiej Radia Watykańskiego mszę św. z udziałem jej byłych i aktualnych pracowników.
30 grudnia 1988
Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i w świecie (zob. wyżej 1 - 30 października 1987 roku).
1 stycznia 1989
22. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”.
6 lutego 1989
W Watykanie Jan Paweł II przyjmuje Andrieja Sacharowa.
Luty - kwiecień 1989
Rezultatem rozmów przy „okrągłym stole” w Polsce są częściowo wolne wybory 4 czerwca, w których zwycięstwo odnosi „Solidarność”.
8 - 11 marca 1989
Nadzwyczajne spotkania konsultacyjne pomiędzy arcybiskupami Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami Watykanu.
8 kwietnia 1989
Audiencja dla delegacji NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą.
28 kwietnia – 6 maja 1989
Podróż do Afryki: Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi (41. papieska podróż zagraniczna).
1 - 10 czerwca 1989
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich: Nor-wegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja (42. papieska podróż zagra-niczna).
4 czerwca 1989
Zwycięstwo „Solidarności” w wyborach do polskiego parlamentu.
17 lipca 1989
Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostol-ską i Polską.
15 sierpnia 1989
Adhortacja apostolska „Redemptoris Custos” o św. Józefie i jego posłan-nictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.
19 - 21 sierpnia 1989
Pielgrzymka do Hiszpanii (43. papieska podróż zagraniczna); w tym:
20 sierpnia 1989
Jan Paweł II wygłasza kazanie na zakończenie IV Światowego Dnia Młod-zieży w Santiago de Compostela.
27 sierpnia 1989
List apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
1 września 1989
W Warszawie Światowy Dzień Modlitw o Pokój – orędzie telewizyjne Jana Pawła II.
7 września 1989
List apostolski „Ancora una volta” – „Jeszcze raz” o sytuacji w Libanie.
12 września 1989
Tadeusz Mazowiecki - pierwszy po drugiej wojnie światowej niekomuni-stycznypremier Polski - staje na czele rządu.
29 września - 2 października 1989
Wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie – wspólna dekla-racja o woli działania na rzecz pełnej jedności między katolikami i anglika-nami.
6 - 16 października 1989
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Azji: Korea Południowa, Indonezja z Timorem Wschodnim (44. papieska podróż zagraniczna) i Mauritius; papież zwraca się zapośrednictwem radia do Chin z prośbą o nowe otwar-cie.
15 października 1989
Dokument Kongregacji Nauki Wiary „List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej”.


DWUNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1989 – 15 października 1990)

Październik - grudzień 1989
„Jesień Ludów” w Europie Środkowowschodniej.
20 października 1989
Audiencja dla Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po wojnie niekomuni-stycznego premiera polskiego rządu.
9 listopada 1989
Obalenie muru berlińskiego.
12 listopada 1989
Papież kanonizuje Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i Agnieszkę Czeską.
24 listopada 1989
List otwarty kard. Františka Tomaška zdecydowanie ustawia Kościół kato-licki w Czechosłowacji po stronie „aksamitnej rewolucji”.
1 grudnia 1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa, przewod-niczącego Rady Najwyższej ZSRR.
1 stycznia 1990
23. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój z Bogiem Stwórcą – pokój z całym stworzeniem”.
12 - 17 stycznia 1990
Konsultacje pomiędzy przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia w Moskwie nie przynoszą rozwiązania problemu odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
25 stycznia – 1 lutego 1990
Podróż do Afryki: Republika Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Czad (45. papieska podróż zagraniczna) – kolejny apel w sprawie Sahelu;
15 marca 1990
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR.
21 - 22 kwietnia 1990
Papieska pielgrzymka do Czechosłowacji (46. papieska podróż zagra-niczna); w tym:
22 kwietnia 1990
W Welehradzie zapowiedź zwołania Synodu Biskupów poświęconego Euro-pie.
6 - 14 maja 1990
podróż do Ameryki Łacińskiej: Meksyk (6 maja beatyfikacja Indianina Juana Diego, który miał objawienia maryjne w Guadalupe) i Curaçao na Antylach Holenderskich (47. papieska podróż zagraniczna).
20 maja 1990
Beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego z Akcji Katolickiej.
25 - 27 maja 1990
Wizyta pasterska na Malcie (48. papieska podróż zagraniczna).
25 - 27 czerwca 1990
W Rzymie Synod Biskupów Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego – pierwsze spotkanie wszystkich biskupów ukraińskich z papieżem.
26 sierpnia 1990
Podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej – jego pierwsza publiczna wypowiedź na ten temat.
1 - 10 września 1990
Podróż do Afryki (przez Maltę): Tanzania, Burundi, Ruanda, Wybrzeże Kości Słoniowej (49. papieska podróż zagraniczna).
25 września 1990
Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej „Ex corde Ecclesiae” wzmac-nia katolicką tożsamość uniwersytetów katolickich.
30 września 1990
Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).


TRZYNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1990 – 15 października 1991)

30 września - 28 października 1990
Synod Biskupów obraduje nad formacją kapłanów we współczesnym świecie Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, ogłoszona 25 marca 1992.
7 grudnia 1990
Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II, „Redemptoris missio” (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
1 stycznia 1991
24. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie sumienia każdego czło-wieka warunkiem pokoju”.
15 stycznia 1991
Jan Paweł II wysyła listy do prezydentów Saddama Husajna i George'a Busha z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskiej.
21 stycznia 1991
Przywrócenie w Polsce ordynariatu polowego.
22 stycznia 1991
Prezentacja encykliki „Redemptoris missio” (podpisana 7 grudnia 1990 roku – zob. wyżej).
5 lutego 1991
Audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.
4 - 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katoli-ckich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.
4 - 7 kwietnia 1991
Plenarne posiedzenie kardynałów poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.
13 kwietnia 1991
Mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.
1 maja 1991
Ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła II, „Centesimus annus”.
1 - 13 maja 1991
Podróż do Portugalii w 10. rocznicę zamachu – akt zawierzenia świata Mat-ce Bożej (50. papieska podróż zagraniczna).
19 maja 1991
List do wszystkich biskupów świata w sprawie zagrożeń życia ludzkiego.
31 maja 1991
List do biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschod-niej.
1 - 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta pasterska w Polsce pod hasłem: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście” – beatyfikacje bpa Józefa Pelczara, matki Bolesławy '4Cament i o. Rafała Chylińskiego (51. papieska podróż zagraniczna).
15 czerwca 1991
Papieska wizyta w ośrodku transmisyjnym Radia Watykańskiego w Santa Maria di Galeria pod Rzymem i spotkanie z pracownikami całej rozgłośni.
28 czerwca 1991
Na swoim piątym konsystorzu Jan Paweł II powołuje dwudziestu trzech nowych kardynałów.
13 - 20 sierpnia 1991
Podróż do Polski i na Węgry (52. papieska podróż zagraniczna), w tym:
13 - 15 sierpnia 1991
Podróż do Polski – beatyfikacja Anieli Salawy w Krakowie, VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z udziałem miliona młodych z całego świata, w tym ok. 100 tys. z ZSRR.
16 - 18 sierpnia 1991
Pierwsza podróż papieska na Węgry.
23 sierpnia 1991
Telegram do Michaiła Gorbaczowa z wyrazami poparcia po nieudanym zamachu stanu w ZSRR.
Wrzesień 1991
Wznowienie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Litwą, Łotwą i Estonią.
7 września 1991
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Alba-nią.
8 września 1991
Dzień modlitwy o pokój w byłej Jugosławii.
2 października 1991
Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, a 22 października jego miejsce zajmuje patriarcha Bartłomiej I.
12 października 1991
Początek podróży do Brazylii (zob. niżej).


CZTERNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1991 – 15 października 1992)

12 - 21 października 1991
Podróż do Brazylii (53. papieska podróż zagraniczna).
17 listopada 1991
Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego.
28 listopada - 14 grudnia 1991
W Rzymie obraduje pierwsze Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
8 grudnia 1991
Ogłoszenie przez Rosję, Ukrainę i Białoruś upadku Związku Radzieckiego (formalne rozwiązanie 26 grudnia).
20 grudnia 1991
Audiencja dla prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.
1 stycznia 1992
25. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju”.
13 stycznia 1992
Stolica Apostolska uznaje niepodległość Chorwacji i Słowenii.
8 lutego 1992
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Chorwacją, Słowenią i Ukrainą.
19 - 26 lutego 1992
Podróż do Afryki: Senegal, Gambia, Gwinea – wizyta w Domu Niewolników na wyspie Gorée (54. papieska podróż zagraniczna).
Marzec 1992
Początek krwawej wojny między plemionami Hutu i Tutsi w Ruandzie.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce. Posynodalna adhortacja apo-stolska „Pastores dabo vobis” (zob. wyżej 30 września - 28 października 1990 roku).
Kwiecień 1992
Początek wojny w Bośni-Hercegowinie.
4 kwietnia 1992
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Mongolią.
13 maja 1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego - święto Matki Boskiej z Lourdes – będ-zie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego.
4 - 10 czerwca 1992
Podróż do Afryki: Angola, Wyspy Św. Tomasza i Książęca (55. papieska podróż zagraniczna).
25 czerwca 1992
Zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.
15 lipca 1992
Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
21 września 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem.
9 - 14 października 1992
Wizyta w Dominikanie z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki (56. papie-ska podróż zagraniczna); papież bierze udział w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo.
11 października 1992
Konstytucja apostolska „Fidei depositum” z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.


PIĘTNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1992 – 15 października 1993)

31 października 1992
Jan Paweł II otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu między nauką a religią.
11 listopada 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Białorusią.
5 grudnia 1992
Papież domaga się uznania „obowiązku interwencji humanitarnej” w przy-padku groźby ludobójstwa.
7 grudnia 1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
24 grudnia 1992
Mianowanie biskupów dla Kościoła w Albanii.
1 stycznia 1993
26. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprze-ciw ubogim”.
9 - 10 stycznia 1993
W Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.
12, 15 stycznia 1993
Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście „godziny laikatu” w polskim katolicyzmie, a także opowiada się za Kościołem ponadpartyjnym.
3 - 10 lutego 1993
Dziesiąta pielgrzymka do Afryki: Benin, Uganda, Sudan (57. papieska po-dróż zagraniczna) – m.in. spotkanie z przywódcami religijnymi wudu, wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV; podczas tej podróży:
10 lutego 1993
W przemówieniu w Chartumie papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.
9 kwietnia 1993
Jan Paweł II zwraca się do sióstr karmelitanek, mieszkających w klasztorze tuż obok byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, prosząc je o konty-nuowanie swej modlitwy w innym miejscu.
18 kwietnia 1993
Beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej.
25 kwietnia 1993
Podróż do Albanii (58. papieska podróż zagraniczna); papież wyświęca tam czterech nowych biskupów.
8 - 10 maja 1993
Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię Jan Paweł II ostro krytykuje działalność mafii.
12 - 17 czerwca 1993
Podróż do Hiszpanii (59. papieska podróż zagraniczna).
17 - 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w libańskim Balamand, mające na celu likwidację podziałów ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.
28 lipca 1993
Podpisanie konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Pol-ską.
9 - 16 sierpnia 1993
Podróż do Ameryki: Jamajka, Meksyk, USA (60. papieska podróż zagranic-zna); w tym:
12 - 15 sierpnia 1993
VIII Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
4 - 10 września 1993
Papieska pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii (61. papieska podróż zagraniczna).
5 października 1993
Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, „Veritatis splendor” (podpisana 6 sierpnia).


SZESNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1993 – 15 października 1994)

16 października 1993
Audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna.
2 listopada 1993
Wywiad udzielony przez Jana Pawła II Jasiowi Gawrońskiemu i opublikowa-ny we włoskim dzienniku „La Stampa” pt.: „W czym oddaliliśmy się od Ewangelii? Koniec drugiego tysiąclecia wymaga rachunku sumienia”.
11 listopada 1993
Jan Paweł II potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego; hospita-lizowany 11-12 listopada w klinice Gemelli.
26 grudnia 1993
Inauguracja Roku Rodziny w Kościele, obchodzonego równolegle z Między-narodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.
30 grudnia 1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisują porozumienie o podstawowych zasa-dach regulujących wzajemne stosunki.
1 stycznia 1994
27. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzko-ści”.
15 stycznia 1994
W dorocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II krytykuje bałwochwalstwo nacjonalizmu.
23 stycznia 1994
Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Bałkanach; papież zapalił lampkę oliw-ną, która miała płonąć, dopóki nie ustanie wojna na terenie byłej Jugosła-wii.
2 lutego 1994
List do rodzin.
11 lutego 1994
Ustanowienie Papieskiej Akademii „Pro Vita”.
7 kwietnia 1994
Koncert ku czci ofiar holocaustu z udziałem papieża i głównego rabina Rzy-mu w Auli Pawła VI na Watykanie.
8 kwietnia 1994
Odsłonięcie odrestaurowanego Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
9 kwietnia 1994
Telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Ruandzie w związku z toczoną tam wojną domową.
10 kwietnia - 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu kończy adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa”, ogłoszona we wrześniu 1995 roku.
28 kwietnia 1994
Jan Paweł II upada i łamie kość udową; 29 kwietnia przechodzi w klinice Gemelli zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego i pozostaje tam do 27 maja.
13 maja 1994
W Watykanie zostaje otwarty żeński klasztor kontemplacyjny „Mater Eccle-siae”.
19 maja 1994
Audiencja w klinice dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.
22 maja 1994
Jan Paweł II ogłasza list apostolski „Ordinatio sacerdotalis” o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.
Czerwiec - sierpień 1994
Krótkie przemówienia przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” wyja-śniające stanowisko Stolicy Apostolskiej przed Międzynarodową Konferencją w Kairze na temat Zaludnienia i Rozwoju.
13 - 14 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Czerwiec - sierpień 1994
W dwunastu wystąpieniach przy okazji modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II stara się nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na temat plano-wania rodziny i kwestii ludnościowych, w związku z III Międzynarodową Kon-ferencją na temat Zaludnienia i Rozwoju.
15 czerwca 1994
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Izraelem. Dzień modlitw o pokój w Ruandzie.
5 - 13 września 1994
Obrady Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze.
8 września 1994
Papieska pielgrzymka do Sarajewa zostaje odwołana. Msza św. o pokój na Bałkanach.
10 - 11 września 1994
Podróż do Chorwacji (62. papieska podróż zagraniczna).
29 września 1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, składa na ręce papieża listy uwierzytelniające.
2 października 1994
Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).
8 - 9 października 1994
Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie.


SIEDEMNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1994 – 15 października 1995)

2 - 29 października 1994
Synod Biskupów o życiu konsekrowanym. Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska „Vita consecrata”, ogłoszona 25 marca 1996 roku.
19 października 1994
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”.
25 października 1994
Stolica Apostolska nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Organi-zacją Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski „Tertio millennio adveniente” o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.
11 listopada 1994
Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu kończy trwający 1500 lat okres teologicznego oddalenia.
26 listopada 1994
Na swoim szóstym konsystorzu papież mianuje trzydziestu nowych kardy-nałów; wśród nich jest abp Kazimierz Świątek.
13 grudnia 1994
„List do dzieci” całego świata.
26 grudnia 1994
Jan Paweł II ogłoszony „Człowiekiem roku” przez amerykański tygodnik „Time”.
1 stycznia 1995
28. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju”.
Styczeń - grudzień 1995
Jan Paweł II piętnaście razy publicznie apeluje o pokój w Bośni-Herce-gowinie.
11 - 21 stycznia 1995
Podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i na Sri Lankę (63. papieska podróż zagraniczna); w tym:
14 stycznia 1995
Na falach radia „Veritas Asia” Ojciec Święty zachęca wszystkich chińskich katolików do „odnalezienia dróg komunii i pojednania”.
15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II mszy kończącej X Światowy Dzień Młodzieży zbiera się najwięcej w historii osób – ok. 4 mln.
25 marca 1995
Ukazuje się „Evangelium vitae”, jedenasta encyklika Jana Pawła II.
2 maja 1995
List apostolski „Orientale lumen” o Kościołach wschodnich.
8 maja 1995
Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
20 - 22 maja 1995
Podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. Jana Sarkandra) i wizyta w Polsce ze spotkaniem z prezydentem Lechem Wałęsą, który wręczył papieżowi najwyższe polskie odznaczenie państwowe – order Orła Białego (64. papie-ska podróż zagraniczna).
25 maja 1995
„Ut unum sint”, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
3 - 4 czerwca 1995
Podróż do Belgii (65. papieska podróż zagraniczna).
27 - 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I składa wizytę w Watykanie.
29 czerwca 1995
Ojciec Święty ogłasza „List do kobiet”.
30 czerwca - 3 lipca 1995
Podróż apostolska na Słowację z kanonizacją trzech męczenników z Koszyc, m.in. bł. Melchiora Grodzieckiego, i złożeniem hołdu męczennikom protestanckim (66. papieska podróż zagraniczna). W Pekinie trwają obrady IV Światowej Konferencji poświęconej Kobiecie.
9 - 10 września 1995
Spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto.
14 - 20 września 1995
Podróż do Afryki: Kamerun, RPA, Kenia (67.papieska podróż zagraniczna); w Jaunde w Kamerunie papież ogłasza posynodalną adhortację apostol-ską „Ecclesia in Africa” (zob. wyżej 10 kwietnia - 8 maja 1994 roku).
4 - 9 października 1995
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych (68. papieska podróż zagraniczna); w tym:
5 października 1995
Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.


OSIEMNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1995 – 15 października 1996)

12 listopada 1995
List apostolski z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
26 listopada - 14 grudnia 1995
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w poświę-cone Libanowi.
1 stycznia 1996
29. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju”.
5 - 12 lutego 1996
Podróż do Ameryki Łacińskiej: Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wene-zuela (69. papieska podróż zagraniczna).
22 lutego 1996
Konstytucja apostolska „Universi Dominici gregis” o wakacie Stolicy Apo-stolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.
25 marca 1996
Adhortacja apostolska „Vita consecrata” wieńczy prace Synodu Biskupów zwołanego w 1994 roku (zob. wyżej 2 - 29 października 1994 roku).
14 kwietnia 1996
Wizyta w Tunezji (70. papieska podróż zagraniczna).
18 kwietnia 1996
List apostolski z okazji 350-lecia unii użhorodzkiej.
17 - 19 maja 1996
Podróż do Słowenii (71. papieska podróż zagraniczna).
15 czerwca 1996
Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 - 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec (72. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja ks. Bernharda Lichtenberga i ks. Karla Leisnera, męczenników II wojny światowej; 23 czerwca w Berlinie zapowiedź zwołania nowego Synodu Biskupów poświęconego Europie.
6 - 7 września 1996
Podróż na Węgry (73. papieska podróż zagraniczna).
19 - 22 września 1996
Podróż Francji (74. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie ze „zranio-nymi przez życie”.
6 - 15 października 1996
Jan Paweł II w klinice Gemelli; 8 października przechodzi operację usu-nięcia wyrostka robaczkowego.


DZIEWIĘTNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1996 – 15 października 1997)

14 - 18 października 1996
Negocjacje między Stolicą Apostolską a władzami Wietnamu w Hanoi.
22 października 1996
Przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk „Magisterium Kościoła wobec ewolucji”.
7 - 10 listopada 1996
Jan Paweł II wraz z ok. 1500 kapłanami - złotymi jubilatami z 89 krajów świata - obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich.
15 listopada 1996
Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca Świętego, „Dar i Tajemnica”.
30 listopada 1996
uroczyste nieszpory na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowania Kościo-ła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Jezusa Chrystusa).
3 - 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, składa wizytę w Rzymie.
10 - 13 grudnia 1996
Wizyta w Rzymie katolikosa-patriarchy Ormiańskiego Kościoła Apostol-skiego Karekina I; wspólna deklaracja o dialogu.
1 stycznia 1997
30. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Przebacz, a zaznasz pokoju”.
2 lutego 1997
I Dzień Życia Konsekrowanego.
30 marca 1997
Inauguracja strony watykańskiej w internecie.
4 kwietnia 1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, że w ciągu pierwszych trzech dni dzia-łania watykańską stronę internetową odwiedzono 2,9 miliona razy.
12 - 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Pawła II do Sarajewa w Bośni-Hercegowinie (75. papie-ska podróż zagraniczna).
25 - 27 kwietnia 1997
Pielgrzymka do Czech na obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha (76. papieska podróż zagraniczna).
10 - 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu (77. papieska podróż zagraniczna). Ogłoszenie 10 maja w Harissie posynodalnej adhortacji apostolskiej “Une espérance nou-velle pour le Liban” – „Nowa nadzieja dla Libanu” (zob. wyżej 26 listopada - 14 grudnia 1995 roku).
31 maja - 10 czerwca 1997
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” (78. papieska podróż zagraniczna). Milenium śmierci św. Wojciecha – spotkanie w Gnieźnie z prezydentami 7 państw Europy Środkowowschodniej w Gnieźnie, kanonizacje bł. Jadwigi królowej i bł. Jana z Dukli, beatyfikacje matki Bernardyny Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej.
1 czerwca 1997
Patriarchat Moskiewski odwołuje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i papieża Jana Pawła II.
21 - 24 sierpnia 1997
Papież uczestniczy w XII Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu (6. podróż do Francji, 79. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja świeckiego dzia-łacza katolickiego Frédérica Ozanama.
5 września 1997
Śmierć Matki Teresy z Kalkuty.
2 -6 października 1997
Udział w II Światowym Spotkaniu Rodzin w Rio de Janeiro (4. podróż do Brazylii, 80. papieska podróż zagraniczna).


DWUDZIESTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1997 – 15 października 1998)

19 października 1997
Ogłoszenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.
31 października 1997
Przemówienie Jana Pawła II podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum „Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim” (31 października –2 listopada).
9 listopada 1997
Beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej.
16 listopada - 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ame-ryki.
30 listopada 1998
Inauguracja drugiego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Ducha Świętego).
1 stycznia 1998
31. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich”.
3 stycznia 1998
Wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu).
21 - 26 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka papieża na Kubę (81. papieska podróż zagraniczna).
21 lutego 1998
Podczas swego siódmego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Adam Kozłowiecki, a jeden z dwóch kardynałów in pectore (których nazwiska zostały ujawnione 21 lutego 2001 roku) to abp Marian Jaworski (obok abpa Janisa Pujatsa z Rygi).
16 marca 1998
Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogła-sza dokument „Pamiętamy: Refleksje nad Shoah”.
21 - 23 marca 1998
Podróż do Nigerii (82. papieska podróż zagraniczna).
25 marca 1998
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konkordatu między Stolicą Apostol-ską a Rzecząpospolitą Polską (ratyfikowanego 23 lutego).
19 kwietnia - 14 maja 1998
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.
18 maja 1998
Papież podpisuje list apostolski „Ad tuendam fidem”.
21 maja 1998
Biskup Rzymu podpisuje list pasterski „Apostolos suos” o prawnej i teolo-gicznej naturze konferencji episkopatu.
24 maja 1998
Wizyta w Turynie – modlitwa przed Całunem Turyńskim.
25 maja 1998
Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku.
30 maja 1998
Pół miliona członków ruchów odnowy wraz z papieżem świętuje wigilię Zielo-nych Świąt na placu św. Piotra.
31 maja 1998
Jan Paweł II podpisuje list apostolski „Dies Domini” o świętowaniu nied-zieli.
19 - 21 czerwca 1998
Podróż do Austrii (83. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja Resty-tuty Kafki, męczennicy II wojny światowej.
25 czerwca 1998
Stolica Apostolska przedstawia odpowiedź Kościoła katolickiego na wspólną deklarację między Kościołem katolickim a Światową Federacją Luterańską w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Odpowiedź stwierdza zasadniczą, ale jeszcze nie pełną zgodność obu stron.
2 - 4 października 1998
Wizyta w Chorwacji (84. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja kard. Alojzego Stepinaca, więzionego przez komunistów.
11 października 1998
Jan Paweł II kanonizuje bł. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.
15 października 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, „Fides et ratio” (podpisanej 14 września).


DWUDZIESTY PIERWSZY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1998 – 15 października 1999)

16 i 18 października 1998
Obchody 20-lecia pontyfikatu. 18 października msza papieska na Placu św. Piotra.
22 listopada - 12 grudnia 1998
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Oceanii, którego owocem będzie adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania”, ogłoszona 22 listopada 2001 roku.
29 listopada 1998
Bulla „Incarnationis mysterium” ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000; rozpoczęcie trzeciego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu (Rok Boga Ojca).
29 listopada 1998
Przesłanie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
1 stycznia 1999
32. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie praw człowieka warun-kiem i źródłem prawdziwego pokoju”.
22 - 27 stycznia 1999
Podróż do Meksyku i do St. Louis w USA (85. papieska podróż zagra-niczna). W Guadalupe Jan Paweł II zamyka Synod Biskupów dla Ameryki (zob. wyżej 16 listopada - 12 grudnia 1997 roku) ogłoszeniem adhortacji „Ecclesia in America”.
1 marca 1999
Zezwolenie na wcześniejsze rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki Teresy z Kalkuty.
4 kwietnia 1999
List do artystów.
2 maja 1999
Beatyfikacja Ojca Pio z udziałem ok. 300 tys. pielgrzymów na Placu św. Piotra i tłumów przed Bazyliką św. Jana na Lateranie.
7 - 9 maja 1999
Pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii (86. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie z patriarchą prawosławnym Teokt

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
22 stycznia 2020

(22. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12829496